Heeft mijn woning beschermd stadsgezicht?

Heeft mijn woning beschermd stadsgezicht?

Woont u in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan moet u rekening houden met de cultuurhistorische waarde van dit gebied. Elk gebied heeft een gedetailleerd bestemmingsplan. Voor aanpassingen gelden strengere regels, zowel voor de bebouwde- als de onbebouwde ruimtes.

Wat is er beschermd aan mijn woning?

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Wanneer ambulante hulp aan huis (begeleid wonen) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief.

Wat is beschermd dorpsgezicht?

Een beschermd dorpsgezicht is een of meer gebouwen in een dorp, die samen met hun directe omgeving van algemeen belang zijn, zodat ze door de Monumentenwet (1961 en later) veilig gesteld worden voor volgende generaties.

Wat mag bij beschermd stadsgezicht?

Bouwplan past niet binnen bestemmingsplan U mag dan geen vergunningvrije bijbehorende bouwwerken realiseren in het beschermde dorps- of stadsgezicht. Enkele kleine bouwwerken zijn wel toegestaan. Er mag bijvoorbeeld vergunningvrij een erfafscheiding, dakkapel of dakraam worden geplaatst.

Wat betekent beschermd stadsgezicht Den Haag?

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een groep van gebouwen en objecten die van overheidswege zijn beschermd. Doel is om het historische karakter van een bepaald gebied te beschermen.

Wat is het verschil tussen een rijksmonument en gemeentemonument?

Een beschermd rijksmonument is van nationaal belang, vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.. Een beschermd gemeentelijk monument heeft cultuurhistorische, architectuurhistorische of stedenbouwkundige waarde op plaatselijk niveau.

Wat is een beschermde omgeving?

naamw. Uitspraak: [bə’sxɛrmt] veilig doordat iemand of iets ervoor zorgt dat er geen nare dingen kunnen gebeuren Voorbeelden: `beschermde planten en dieren`, `beschermd dorpsgezicht`Synoniem: beschut in een beschermd milieu opgroeien&…

Hoe worden monumenten beschermd?

Heeft u een monument? Dan is de bescherming wettelijk geregeld in de Erfgoedwet. Onder deze wet vallen ook groene monumenten, zoals tuinen en parken, en archeologische monumenten. Er zijn speciale financiële regelingen zoals subsidies en laagrentende leningen beschikbaar voor u als eigenaar van een rijksmonument.

Is beschermd stadsgezicht monument?

In een beschermd gezicht bevinden zich meestal wel objecten die tot beschermd (rijks/gemeentelijk) monument zijn aangewezen. De eisen vanuit de bouwregelgeving voor het bouwen in beschermde gezichten zijn op enkele punten strenger dan bij gebieden zonder aanwijzing.

Wat doet Monumentenwacht?

De kerntaak van de Monumentenwacht bestaat uit het uitvoeren van bouwkundige inspecties van monumenten en het geven van onafhankelijk advies op maat over het onderhoud van het monument.

Wat is Monumentenzorg?

Monumentenzorg is de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van onroerende goederen die van algemeen belang zijn door hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde (monument).

Hoe weet je of het een monument is?

Ga naar amsterdam.nl/monumenten. Voer een adres in om na te gaan of een pand een rijks- of gemeentelijk monument is. In het Rijksmonumentenregister staan alle rijksmonumenten.


Previous post ¿Qué significa la frase Crónica de una muerte anunciada?
Next post How to get a Southold Town permit?