Waarom erfenis zuiver aanvaarden?

Als u kiest voor zuivere aanvaarding van de nalatenschap, dan erft u alle bezittingen en schulden, samen met eventuele andere erfgenamen. Dat kan als er achteraf hoge schulden blijken te zijn waarvan u niets wist en ook niet had kunnen weten.

Welke 3 mogelijkheden heeft een erfgenaam?

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

  • Zuiver aanvaarden: U aanvaardt de nalatenschap en bent (samen met de andere erfgenamen die zuiver hebben aanvaard) aansprakelijk voor eventuele schulden.
  • Beneficiair aanvaarden: U aanvaardt de nalatenschap, maar hoeft eventuele schulden niet uit eigen zak te betalen.

Hoe een erfenis aanvaarden?

Erfenis zuiver aanvaarden U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit hoeft niet. Als u bezittingen van de overledene verkoopt of op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers, heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard.

Kan je een erfenis inzien?

U kunt het boedelregister kosteloos inzien. Dit doet u bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Uw verzoek om inzage moet betrekking hebben op een bepaalde erfenis.

Waarom zou je niet beneficiair aanvaarden?

Als nadeel van beneficiaire aanvaarding wordt vaak aangegeven, dat deze wijze van aanvaarden extra kosten (griffierecht) met zich mee brengt. Ook brengt het meer werk voor de erfgenamen met zich mee.

Wie erft als ik verwerp?

Als uw kinderen zelf kinderen hebben: als uw kinderen verwerpen, dan zouden hun kinderen (uw kleinkinderen) volgens de wet in de plaats van uw kinderen erven. Dat heet plaatsvervulling. In dat geval erven uw moeder en uw broer ieder de helft van uw nalatenschap.

Wie zijn de erfgenamen?

Wettelijke erfgenamen Partner, kinderen en hun afstammelingen. Ouders, broers, zussen en afstammelingen. Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten.

Wat moet je doen als je de erfenis niet aanvaard?

Zij kunnen kiezen tussen beneficiair aanvaarden en verwerpen. Dit is zo geregeld om hen te beschermen tegen eventuele schulden. Voor verwerpen is wel toestemming van de rechter nodig. Als je een erfenis beneficiair aanvaardt, krijg je wel de erfenis maar ben je niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Kan ik afstand doen van een erfenis?

U kunt een erfenis verwerpen met het formulier Verklaring nalatenschap (meerderjarigen). Dit stuurt u naar de rechtbank in het gebied van de woonplaats van de overledene. Met het formulier stuurt u mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf.

Wat als je erfenis weigert?

Als je een erfenis verwerpt of weigert, ben je geen erfgenaam meer. Op papier staat er dan dat je zelfs nooit een erfgenaam bent geweest. In de praktijk betekent dit dat je niet op hoeft te draaien voor de eventuele schulden van de overledene, maar ook dat je niet meedeelt in de erfenis.

Wat als iemand erfenis weigert?

Wanneer iemand een erfenis verwerpt, komt de volgende erfgenaam in rang in zijn plaats, bijvoorbeeld zijn kinderen. Dit heet ‘plaatsvervulling’. Ook zij mogen de erfenis verwerpen, maar opgelet, het is goedkoper als iedereen dit tegelijkertijd doet, want elke verklaring moet apart geregistreerd en betaald worden.

Wie zijn de erfgenamen bij overlijden?

Wettelijke erfgenamen De wet kent vier groepen erfgenamen: Partner, kinderen en hun afstammelingen. Ouders, broers, zussen en afstammelingen. Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten.

Previous post What are 4 types of tissues and their functions?
Next post Is trade deficit equal to foreign savings?