Co to jest tolerancja?

TOLERANCJA(łac. tolerantia – znoszenie, wytrzymałość; od: tolerare – wy- trzymywać, trwać, łagodzić) – niedyskryminowanie z powodu odmiennych od własnych lub społecznie uznanych poglądów, ocen czy postaw głównie w ta- kich sferach, jak religia, narodowość, rasa, a współcześnie również „orientacja seksualna”.

Co to jest tolerancja religijna?

Tolerancja religijna. Tolerancja religijna – postawa tolerancji dla poglądów religijnych innych osób i uznawanie ich prawa do wyznawania religii odmiennej od religii przez siebie wyznawanej bądź do światopoglądu bezreligijnego; przeciwieństwo fanatyzmu religijnego .

Co to jest pluralizm i tolerancja?

Z tolerancją wiąże się współcześnie pojęcie pluralizmu, a więc społecznej i politycznej różnorodności, która jest naturalną cechą każdego społeczeństwa. Zawsze bowiem istnieją różnice między warstwami społecznymi, między lokalnymi i regionalnymi społecznościami oraz różnice interesów różnych grup. Pluralizm i tolerancja umożliwiają istnienie

Co to jest prawo autorskie?

Prawo autorskie zapisane w ustawie o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku, określa co i kto może skorzystać z ochrony praw autorskich. Definicję tego pojęcie zawiera art. 1 ust. 1 prawa autorskiego, który stanowi, że „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnych charakterze, ustalony

Kiedy jest czas trwania praw autorskich do opracowania?

Pytanie to pojawia się szczególnie wtedy, gdy utwór zależny powstaje z „przekształcenia” utworu, który znajduje się już w domenie publicznej. Czas trwania praw autorskich do opracowania trwa przez „standardowy” okres 70 lat liczonych od dnia śmierci autora uwaga opracowania.

Kto jest właścicielem praw autorskich?

Posiadanie praw autorskich zapewnia właścicielowi wyłączne prawo do używania danego dzieła, z pewnymi wyjątkami. Gdy ktoś tworzy oryginalne dzieło zapisane na nośniku fizycznym, automatycznie staje się właścicielem praw autorskich do niego. Ochronie na mocy prawa autorskiego podlega wiele rodzajów dzieł, między innymi:

Previous post How long should an LG French door refrigerator last?
Next post How cold is South Africa in April?